AVÍS LEGAL

Benvingut a l'avís legal de Tallers Santa Eulalia. Aquí trobareu tota la informació legal i condicions d'ús del nostre lloc web, ubicat a Barcelona Terrassa.

AVÍS LEGAL

TITULARITAT DEL PORTAL

TALLERS SANTA EULALIA, SL és el Titular del portal web www.talleressantaeulalia.com (d'ara endavant, el Portal). El seu domicili es troba a l'Avinguda Santa Eulàlia, núm. 256-258, 08223 Terrassa i està proveïda de CIF B-58.369.679.

Podeu posar-vos en contacte amb el Titular del Portal a través del següent e-mail: atencionalclient@talleressantaeulalia.com

El nom de domini www.talleressantaeulalia.com a través del qual s'accedeix al present Portal és titularitat de TALLERS SANTA EULALIA, SL –d'ara endavant denominada TALLERS SANTA EULALIA- estan prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de TALLERS SANTA EULALIA que pugui causar confusió entre els USUARIS finals o el descrèdit de TALLERS SANTA EULALIA.

OBJECTE

Aquest Avís Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés, la navegació i l'ús del Portal esmentat per part de tots els USUARIS. Si l'USUARI no està d'acord amb aquestes, no tindreu dret a utilitzar el lloc web de TALLERS SANTA EULALIA.

El fet d'accedir al present Portal suposa el coneixement i l'acceptació íntegra per part de l'USUARI dels termes i condicions d'ús del Portal, en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

En aquest sentit, TALLERES SANTA EULALIA es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, aquestes condicions d'ús del Portal i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, TALLERS SANTA EULALIA recomana als USUARIS que llegeixin detingudament aquestes condicions d'ús del Portal cada vegada que accedeixin al Portal.

En cas que a través del Portal s'ofereixi la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l'USUARI implicarà l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes a aquest efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

TALLERS SANTA EULALIA també es reserva la facultat de poder oferir determinats productes i/o serveis exclusivament els USUARIS que a través del Portal se subscriguin a la NEWSLETTER de TALLERS SANTA EULALIA i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin aplicables.

Així mateix, TALLERES SANTA EULALIA es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i/o continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions , productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l'USUARI de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i legals. Després d'aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en aquest Avís Legal i/o en qualssevol condicions particulars que siguin aplicables.

ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L'USUARI declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals d'ús aquí enunciades, que entén i comprèn totalment.

El mer accés al Portal, l'ús dels continguts que s'hi ofereixen, així com l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin a el Portal, l'adquisició de la consideració d'USUARI i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal.

L'USUARI declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d'aquest Portal és veritable, completa i precisa.

En tot cas, l'accés, la navegació i l'ús del Portal es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'USUARI, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l'ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l'USUARI s'obliga a fer servir els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

1. Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic ia les instruccions rebudes del Titular.

2. Utilitzar-los amb fins lesius dels drets legítims de tercers.

3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i no exhaustiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l'estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d'ara endavant els continguts) són propietat intel·lectual de TALLERES SANTA EULALIA o de tercers, dels quals TALLERS SANTA EULALIA ha obtingut la llicència corresponent.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts donant lloc a responsabilitats l'ús, explotació o utilització no autoritzada dels continguts.

També està prohibit l'ús de les marques, noms comercials o signes distintius titularitat de TALLERS SANTA EULALIA o de tercers, sense el consentiment previ per escrit del seu titular.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR DEL PORTAL

TALLERS SANTA EULALIA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i/o la transmissió de virus i altres components perjudicials als USUARIS.

Així mateix, TALLERS SANTA EULALIA posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L'USUARI reconeix i accepta expressament que TALLERS SANTA EULALIA no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada al Portal amb relació als productes i/o serveis de TALLERS SANTA EULALIA.

En particular, TALLERS SANTA EULALIA no garanteix ni es fa responsable de:

1. La manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal;

2. L'existència d'interrupcions, errors en l'accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet;

3. L'absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que el subministra; Correspon a l'USUARI, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.

4. La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s'hi adoptin;

5. La inexistència derrors en els continguts;

6. L'adequació per a un propòsit o fi particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada amb relació als productes o serveis de TALLERS SANTA EULALIA;

7. Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per a l'USUARI o per a tercers en motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.

8. Dels danys produïts als equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9. Qualssevol altres danys que si escau poguessin causar-se per funcionament defectuós del Portal.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

El Titular pot oferir al vostre Portal enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. Excepte en els casos en què així ho comuniqui TALLERS SANTA EULALIA, en cap cas aquests enllaços no han de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació de TALLERS SANTA EULALIA a la contractació de productes i/o serveis que s'ofereixin.

El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a què es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a què es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ AL PORTAL www.talleressantaeulalia.com

Per al cas que qualsevol USUARI, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d'obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l'enllaç haurà de ser absolut i complet, al sentit que es faci a la pàgina principal del Portal, abastant tota l'extensió de la pàgina principal.

En cas que l'entitat que realitzés l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal www.talleressantaeulalia.com també desitjarà incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit de TALLERS SANTA EULALIA.

NUL·LITAT

En cas que qualsevol disposició d'aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís Legal ni les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes .

En el cas que el Titular del portal no exerceixi qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia a aquest, llevat reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Aquest Avís Legal es regirà per la normativa espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés al Portal, l'USUARI i el Titular del Portal amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre's expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de TALLERS SANTA EULALIA.